Regulamin

Z dniem 15 lutego 2023 r. nastąpi zmiana numeracji punktów 2 (Definicje), 2 (Serwis), 3 (Konta), 4 (Ogłoszenia), 5 (Prawa i odpowiedzialność Administratora.), 6 (Ochrona danych osobowych), oraz 7 (Postanowienia końcowe) Regulaminu o charakterze redakcyjnym.
1.
Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2.
Definicje
1.1.
W niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenia:
a)
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://mapawynajmu.pl.
b)
Administrator - Warsaw Digital Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000735294, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, w pełni wpłaconym, posiadająca numer REGON 380529016 oraz numer NIP 5252753799.
c)
Ogłoszenie - zapis w bazie danych Serwisu zawierający dane dotyczące danej nieruchomości, który, po spełnieniu określonych warunków, jest publicznie, czasowo dostępny w Serwisie, dla wszystkich Odwiedzających.
d)
Konto - umowa pomiędzy Administratorem oraz danym podmiotem i odpowiadający tej umowie zapis w bazie danych Serwisu umożliwiające temu podmiotowi, po spełnieniu określonych warunków, dodawanie Ogłoszeń w bazie danych Serwisu.
e)
Odwiedzający - osoba, która uzyskała dostęp do Serwisu, np. poprzez przeglądarkę internetową.
f)
Użytkownik - podmiot posiadający Konto w Serwisie.
g)
Ogłoszeniodawca - podmiot, który dodał Ogłoszenie w Serwisie.
2.
Serwis
2.1.
Właścicielem i administratorem Serwisu jest Administrator.
2.2.
Serwis przeznaczony jest do prezentowania Ogłoszeń odnoszących się do wynajmu długoterminowego (przynajmniej 3-miesięcznego) mieszkań, biur oraz lokali użytkowych znajdujących się w obrębie m.st. Warszawy.
3.
Konta
3.1.
Konto w Serwisie może założyć a) osoba fizyczna niedziałająca przy dodawaniu Ogłoszenia jako przedsiębiorca (Konto Prywatne) lub b) podmiot działający przy dodawaniu ogłoszenia jako przedsiębiorca (Konto Firmowe).
3.2.
Administrator uprawniony jest do deaktywacji lub usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
4.
Ogłoszenia
4.1.
Ogłoszenia nie stanowią ofert w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji.
4.2.
Ogłoszeniodawcy odpowiedzialni są za zapewnienie, aby treść Ogłoszeń przez nich dodawanych była zgodna z prawem, dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
4.3.
Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń, dotyczącą między innymi ich pełności, aktualności oraz poprawności, ponoszą wyłącznie ich Ogłoszeniodawcy.
4.4.
Jeżeli przy danym Ogłoszeniu podano miesięczny czynsz netto, algorytmy Serwisu automatycznie wyliczają miesięczny czynsz brutto, poprzez pomnożenie miesięcznego czynszu netto przez 1,23. Ogłoszeniodawca dodający dane Ogłoszenie powinien potwierdzić poprawność tych wyliczeń.
4.5.
Algorytmy Serwisu automatycznie wyliczają stawki miesięcznego czynszu netto, jeżeli został podany, oraz podanego albo wyliczonego zgodnie z Punktem 4.4 miesięcznego czynszu brutto w odniesieniu do jednego metra kwadratowego powierzchni poprzez podzielenie tych kwot przez podaną powierzchnię. Ogłoszeniodawca dodający dane Ogłoszenie powinien potwierdzić poprawność tych wyliczeń.
4.6.
Wyliczenia, o których mowa w Punktach 4.4 oraz 4.5 dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrąglenia w górę.
4.7.
W okresie promocyjnym dodanie lub wydłużenie okresu aktywności Ogłoszenia w Serwisie jest nieodpłatne. Po tym okresie cena za dodanie lub wydłużenie okresu aktywności Ogłoszenia będzie ustalona zgodnie z cennikiem.
4.8.
Początek, czas trwania oraz zakres okresu promocyjnego ustala Administrator.
4.9.
Dodane Ogłoszenie pozostaje aktywne przez okres 60 dni, chyba, że zostanie wcześniej usunięte przez Ogłoszeniodawcę lub Administratora. Po upływie okresu aktywacji Ogłoszenie jest niewidoczne dla Odwiedzających, za wyjątkiem Ogłoszeniodawcy. Po upływie 30 dni od końca okresu aktywacji Ogłoszenie jest automatycznie usuwane. Ogłoszeniodawca może usunąć ogłoszenie w każdym momencie.
4.10.
Ogłoszenie może być w każdym momencie ukryte przez Ogłoszeniodawcę, co pozostaje jednakże bez wpływu na okres aktywności. Ogłoszenie ukryte jest niewidoczne dla Odwiedzających.
4.11.
Administrator uprawniony jest do ukrycia, deaktywacji lub usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę.
5.
Prawa i odpowiedzialność Administratora.
5.1.
Administrator uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania świadczenia usług poprzez Serwis, jak i do wprowadzania przerw w świadczeniu tych usług, z zastrzeżeniem Punktu 5.2.
5.2.
W przypadku zaprzestania świadczenia usług, bądź wprowadzenia przerw w ich świadczeniu, Ogłoszeniodawcy dotkniętemu takim zaprzestaniem lub przerwą przysługuje jedynie proporcjonalny zwrot kwoty zapłaconej Administratorowi za dodanie ogłoszenia dotkniętego takim zaprzestaniem lub przerwą.
6.
Ochrona danych osobowych
6.1.
Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies.
6.2.
Podmiot tworzący Konto upoważnia Administratora do przetwarzanie danych osobowych powiązanych z tym Kontem.
6.3.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dodanie Ogłoszenia w Serwisie wiąże się z upublicznieniem ich numeru telefonu, imienia lub nazwy (firmy), podanych przy rejestracji ich Konta lub później, które będą wyświetlane jako dane kontaktowe przy ich Ogłoszeniach.
7.
Postanowienia końcowe
7.1.
Niniejszy Regulamin poddany jest prawu polskiemu.
7.2.
Spory wynikłe z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Administratora.
7.3.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2020 r.
7.4.
Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności, Polityki Cookies oraz Cennika poprzez zamieszczenie zmian tych dokumentów w Serwisie pod adresem https://mapawynajmu.pl. Zmiany te wchodzą w życie po upływie okresu 14 dni od ich ogłoszenia.