Regulamin

1.
Wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2.
Definicje
W niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenia:
a)
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://mapawynajmu.pl,
b)
Administrator - Warsaw Digital Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000735294, o kapitale zakładowym 20.000,00 PLN, w pełni wpłaconym, posiadająca numer REGON 380529016 oraz numer NIP 5252753799,
c)
Ogłoszenie - zapis w bazie danych Serwisu zawierający dane dotyczące danej nieruchomości, który, po spełnieniu określonych warunków, jest publicznie, czasowo dostępny w Serwisie, dla wszystkich Odwiedzających,
d)
Konto - umowa pomiędzy Administratorem oraz danym podmiotem i odpowiadający tej umowie zapis w bazie danych Serwisu umożliwiające temu podmiotowi, po spełnieniu określonych warunków, dodawanie Ogłoszeń w bazie danych Serwisu,
e)
Odwiedzający - osoba, która uzyskała dostęp do Serwisu, np. poprzez przeglądarkę internetową,
f)
Użytkownik - podmiot posiadający Konto w Serwisie,
g)
Ogłoszeniodawca - podmiot, który dodał Ogłoszenie w Serwisie.
3.
Serwis
3.1.
Właścicielem i administratorem Serwisu jest Administrator.
3.2.
Serwis przeznaczony jest do prezentowania Ogłoszeń odnoszących się do wynajmu nieruchomości.
4.
Konta
4.1.
Konto w Serwisie może założyć a) osoba fizyczna niedziałająca przy dodawaniu Ogłoszenia jako przedsiębiorca (Konto Prywatne) lub b) podmiot działający przy dodawaniu ogłoszenia jako przedsiębiorca (Konto Firmowe).
4.2.
Administrator uprawniony jest do dezaktywacji lub usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
4.3.
Konsumentom oraz osobom fizycznym, co do których w relacjach z Administratorem znajdujde zastosowanie art. 3855 polskiego kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od danej umowy z Administratorem w terminie 14 dni od jej zawarcia. Wykonanie tego prawa następuje poprzez wysłanie wiadomości email o odpowiedniej treści na adres kontakt@mapawynajmu.pl.
5.
Ogłoszenia
5.1.
Ogłoszenia nie stanowią ofert w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji.
5.2.
Ogłoszeniodawcy odpowiedzialni są za zapewnienie, aby treść Ogłoszeń przez nich dodawanych była zgodna z prawem, dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
5.3.
Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń, dotyczącą między innymi ich pełności, aktualności oraz poprawności, ponoszą wyłącznie ich Ogłoszeniodawcy.
5.4.
Jeżeli przy danym Ogłoszeniu podano miesięczny czynsz netto, algorytmy Serwisu automatycznie wyliczają miesięczny czynsz brutto, poprzez pomnożenie miesięcznego czynszu netto przez 1,23. Ogłoszeniodawca dodający dane Ogłoszenie powinien potwierdzić poprawność tych wyliczeń.
5.5.
Algorytmy Serwisu automatycznie wyliczają stawki miesięcznego czynszu netto, jeżeli został podany, oraz podanego albo wyliczonego zgodnie z Punktem 5.4 miesięcznego czynszu brutto w odniesieniu do jednego metra kwadratowego powierzchni poprzez podzielenie tych kwot przez podaną powierzchnię. Ogłoszeniodawca dodający dane Ogłoszenie powinien potwierdzić poprawność tych wyliczeń.
5.6.
Wyliczenia, o których mowa w Punktach 5.4 oraz 5.5 dokonywane są do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrąglenia w górę.
5.7.
Dodane Ogłoszenie pozostaje aktywne przez okres 60 dni, chyba, że zostanie wcześniej usunięte przez Ogłoszeniodawcę lub Administratora. Po upływie okresu aktywacji Ogłoszenie jest niewidoczne dla Odwiedzających, za wyjątkiem Ogłoszeniodawcy. Po upływie 30 dni od końca okresu aktywacji Ogłoszenie jest automatycznie usuwane.
5.8.
Ogłoszenie może być w każdym momencie usunięte przez Ogłoszeniodawcę.
5.9.
Ogłoszenie może być w każdym momencie ukryte przez Ogłoszeniodawcę, co pozostaje jednakże bez wpływu na okres aktywności. Ogłoszenie ukryte jest niewidoczne dla Odwiedzających.
5.10.
Administrator uprawniony jest do ukrycia, dezaktywacji lub usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę.
5.11.
Ogłoszenie może być wyróżnione przez Ogłoszeniodawcę.
5.12.
Wyróżnione ogłoszenia wyświetlane są na liście przed pozostałymi, a ikony wyróżnionych ogłoszeń są podświetlone i są wyświetlane ponad pozostałymi.
6.
Cennik
6.1.
W okresie promocyjnym dodanie lub wydłużenie okresu aktywności Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne. Po tym okresie cena za dodanie lub wydłużenie okresu aktywności Ogłoszenia będzie wskazana w niniejszym Regulaminie.
6.2.
Początek oraz czas trwania okresu promocyjnego, o którym mowa w Punkcie 6.1, ustala Administrator w Regulaminie.
6.3.
Okres promocyjny, o którym mowa w Punkcie 6.1, zaczyna się 19 czerwca 2023 r.
6.4.
Wyróżnienie ogłoszenia kosztuje 29 PLN.
7.
Płatności
7.1
Dokonując płatności w ramach Serwisu Ogłoszeniodawca lub osoba go reprezentująca wyraża/wyrażają zgodę na przetwarzanie jego/ich danych osobowych niezbędnych w odniesieniu do przeprowadzania procesu płatności przez Administratora i partnerów Administratora, którym Administrator deleguje ten proces płatności.
7.2
Rozpoczęcie wykonywania odpłatnej usługi przez Administratora następuje po 14 dniach od dnia jej wykupienia przez Ogłoszeniodawcę, chyba że Ogłoszeniodawca wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed tym terminem.
7.3
W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w Punkcie 4.3, i jednoczesnego wyrażenia zgody, o której mowa w Punkcie 7.2, zwrot kosztów nie przysługuje za okres, w którym odpłatna usługa była świadczona.
8.
Prawa i odpowiedzialność Administratora.
8.1.
Administrator uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania świadczenia usług poprzez Serwis, jak i do wprowadzania przerw w świadczeniu tych usług, z zastrzeżeniem Punktu 8.2.
8.2.
W przypadku zaprzestania świadczenia usług, bądź wprowadzenia przerw w ich świadczeniu, Ogłoszeniodawcy dotkniętemu takim zaprzestaniem lub przerwą przysługuje jedynie proporcjonalny zwrot kwot zapłaconych Administratorowi za te usługi.
9.
Ochrona danych osobowych
9.1.
Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies.
9.2.
Podmiot tworzący Konto upoważnia Administratora do przetwarzanie danych osobowych powiązanych z tym Kontem.
9.3.
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że dodanie Ogłoszenia w Serwisie wiąże się z upublicznieniem ich numeru telefonu, imienia lub nazwy (firmy), podanych przy rejestracji ich Konta lub później, które będą wyświetlane jako dane kontaktowe przy ich Ogłoszeniach.
10.
Zmiana Regulaminu
10.1
Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz jego integralnych części, takich jak w szczególności, ale nie wyłącznie, Polityka Prywatności, Polityka Cookies oraz Cennik, w odniesieniu do:
a)
zmian wymaganych z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
b)
zmian wymaganych z uwagi na przeciwdziałanie nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa Odwiedzających oraz Serwisu,
c)
rozpoczęcia świadczenia nowych usług przez Administratora w ramach Serwisu,
d)
zmian w zakresie oraz cenach świadczenia dotychczasowych usług przez Administratora w ramach Serwisu,
e)
zakończenia świadczenia dotychczasowych usług przez Administratora w ramach Serwisu,
f)
zmian w zakresie funkcjononowania Serwisu,
g)
zmian w zakresie ochrony prywatności Odwiedzających oraz analizy zachowań Odwiedzających Serwis,
h)
zmian redakcyjnych.
10.2
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, jednakże nie krótszym niż 15 dni od dnia powiadomienia o tych zmianach poprzez ich publikację na stronie dostępnej pod adresem https://mapawynajmu.pl/regulamin, oraz w odniesieniu do dotychczasowych Użytkowników poprzez przesłanie informacji o tych zmianach na adres email Użytkownika podany przez Użytkownika i zapisany w Serwisie.
10.3
Zmiany Regulaminu wprowadzone z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub z uwagi na przeciwdziałanie nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa Odwiedzających oraz Serwisu mogą wejść w życie w terminie krótszym od przewidzianego w Punkcie 10.2, w tym nawet ze skutkiem natychmiastowym.
10.4
Zmiany Regulaminu w odniesieniu do zakresu oraz cen świadczenia dotychczasowych usług przez Administratora w ramach Serwisu nie są stosowane w stosunku do odpłatnych usług aktywowanych przez Użytkownika przed tymi zmianami.
10.5
W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, dotychczasowy Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dotyczącej prowadzenia Konta w Serwisie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia o tych zmianach, poprzez wysłanie wiadomości email o odpowiedniej treści na adres kontakt@mapawynajmu.pl, z zastrzeżeniem, że takie wypowiedzenie nie ma zastosowania do odpłatnch usług Administratora świadczonych w ramach serwisu aktywowanych przez Użytkownika przed tymi zmianami, aż do czasu zakończenia świadczenia tych usług.
10.6
Po wejściu w życie zmian Regulaminu aktywowanie nowej usługi wymaga ponownej akceptacji Regulaminu.
11.
Postanowienia końcowe
11.1.
Niniejszy Regulamin poddany jest prawu polskiemu.
11.2.
Spory wynikłe z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Administratora, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa określają inną właściwość.
11.3.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2023 r.