Polityka Prywatności

1.
Jaki podmiot jest administratorem danych osobowych?
Administratorem zbieranych w Serwisie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Administrator, czyli Warsaw Digital Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
2.
Kim są Zaufani Partnerzy Administratora?
W niniejsze Polityce Prywatności, jak i w całym Regulaminie, przez Zaufanych Partnerów rozumie się podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu danych, wysyłania wiadomości email oraz sms, generowania map, prowadzenia statystyki, oraz współpracujące z Administratorem w odniesieniu do wyświetlania treści marketingowych.
3.
Jakie rodzaje danych osobowych zbierane są przez Administratora?
Założenie Konta w Serwisie wymaga podania adresu email, numeru telefonu oraz hasła, a ponadto imienia w przypadku Konta Prywatnego albo firmy (nazwy) przedsiębiorcy w przypadku Konta firmowego. Wystawienie faktury może wymagać podania dalszych danych.
Ponadto, Administrator może gromadzić informacje o Odwiedzających Serwis odnoszące się do ich zachowań w Serwisie, ich lokalizacji oraz rodzaju urządzeń wykorzystywanych do odwiedzania serwisu.
Dane, o których mowa powyżej przechowywane są na serwerach usługodawców świadczących usługi hostingu na rzecz Administratora.
4.
Jakie dane osobowe są udostępniane publicznie?
Przy każdym dodanym Ogłoszeniu numer telefonu Ogłoszeniodawcy oraz jego imię w przypadku Konta Prywatnego albo firma (nazwa) w przypadku Konta firmowego dostępne są publicznie.
5.
W jaki sposób Administrator gromadzi dane osobowe?
Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane od Użytkowników przy tworzeniu i zmianie danych Konta oraz od Odwiedzających poprzez zanonimizowaną, zsumowaną analizę ich zachowań w Serwisie przy zastosowaniu między innymi technologii, o których mowa w Polityce Plików Cookies.
6.
W jakim celu Administrator zbiera dane osobowe
Administrator zbiera dane osobowe w celu:
a)
umożliwienia korzystania z Serwisu, w tym, między innymi, dodawania Ogłoszeń,
b)
zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, Ogłoszeniodawców, Odwiedzających oraz Serwisu,
c)
prowadzenia statystyki,
d)
dostosowania treści marketingowych do preferencji Odwiedzających, oraz
e)
umożliwienia przeprowadzania transakcji płatności elektronicznych.
7.
Czy dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim?
Dla wypełnienia celów, o których mowa w Punkcie 6 niniejsze Polityki Prywatności, dane osobowe zbierane przez Administratora mogą być przekazywane Zaufanym Partnerom.
Administrator oraz Zaufani Partnerzy mogą przekazywać zbierane dane osobowe organom publicznym w przypadkach wymaganych przepisami prawa.
8.
Jaki jest zakres obowiązywania niniejszej Polityki w odniesieniu przekierowań?
W przypadku, w którym w Serwisie zawarte są przekierowania (linki) lub Ogłoszeniodawcy zawierają w treści ogłoszeń przekierowania do stron internetowych innych niż Serwis, Odwiedzający podążający za takim przekierowaniem przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania do tych stron, a proces przetwarzania tych danych odbywa się na zasadach i warunkach przewidzianych przez reguły odnoszące się do tych stron.
9.
Jakie mam prawa w odniesieniu do moich danych osobowych?
W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Tobie prawa między innymi do:
a)
dostępu,
b)
sprostowywania,
c)
wyrażenia sprzeciwu co ich przetwarzania,
d)
żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e)
żądania ich usunięcia,
f)
cofnięcia wyrażonych zgód, oraz
g)
transferu.
Wykonanie powyższych praw pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, a ponadto może wiązać się z ograniczeniem funkcjonalności Serwisu, takich jak, między innymi, posiadanie Konta oraz dodawanie Ogłoszeń.
Wykonanie powyższych praw następuje poprzez wysłanie pisma na adres korespondencyjny Administratora lub emaila na adres kontakt@mapawynajmu.pl wskazujących wykonywane prawa.
10.
Czy dane osobowe przekazywane są poza EOG?
W celach wskazanych w Punkcie 6. niniejszej Polityki Prywatności, Administrator korzysta z usług Zaufanych Partnerów mających siedziby na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane poza granice EOG. Gwarancje należytej ochrony danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedziby w Stanach Zjednoczonych opierają się między innymi na zobowiązaniach do stosowania przez te podmioty standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej oraz uczestnictwa w Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield).
11.
Jak długo przechowywane są dane osobowe przez Administratora?
Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nieprzekraczający terminu przedawnienia roszczeń w odniesieniu do relacji łączących Administratora z daną osobą.